Uitgeverij Petrus Canisius brengt gelovigen nu in onmiddellijk contact met de bronnen van ons Heilig geloof.

Hoe geloofden en leefden de eerste christenen?

De handelingen van de apostelen formuleren het in één zin:

Zij legden zich ernstig op de leer der apostelen (1)
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven (3)
en ijverig in het breken van het brood (2)
en in het gebed (4)” (Handelingen 2,42).

Maar zo leven de christenen van de eenentwintigste eeuw nog steeds.

Want de Katechismus van de Katholieke Kerk legt het geloof uit als:

1. leer (twaalf artikelen van het geloof)
2. viering en meedeling van het Christusmysterie in kerk en
sacramenten
3. christelijk handelen (moraal)
4. christelijk gebed.

Om in de veranderde omstandigheden van de een-en-twintigste eeuw hetzelfde geloof te kunnen beleven, daarvoor bieden deze publicaties een hulp.

Op alle vier de gebieden:

1. de christelijke leer,
2. de vieringen van het Christusmysterie in kerk en sacramenten
3. het christelijk handelen en heel in het bijzonder
4. bij het christelijk gebed

Deze publicaties willen een steun zijn voor de gelovigen om in onmiddellijk contact te leven met de bronnen van ons geloof: de heilige Schrift, de sacramenten, de leer van de kerk. Zo blijven ze trouw aan hetzelfde geloof, maar krijgen ook steeds nieuwe inspiratie en blijvend nieuwe kracht van dezelfde Heilige Geest tegen de dwaalgeesten en machten van de wereld.

Onderstaande uitgaven zijn te bestellen via de Petrus Canisiusstichting.

Jezus in beeld 2009
Je naam, je dag, je heilige 2007
Een woord van God in mijn hart, elke dag opnieuw 2005
Uit het dagboek van een missionaris
Verder willen wij u attenderen op onze boekenlijst die in geen katholiek huisgezin zou misstaan

Geloofsleer

Geloof en ondervinding J. Bots over de twaalf artikelen van het geloof. Degeloofsformules blijken de neerslag van geloofservaringen, van ontmoetingen met de levende God. Een nieuwe, warme kijk op de oude geloofswaarheden. 3e druk, 224 blz. € 2.25
2.De viering van het christusmysterie in kerk en sacramenten
Evangelie ja, kerk nee? P. Penning de Vries. De kerk komt al voor in het evangelie; ja, de kerk is zelfs ouder dan het evangelie. Een nieuwe visie op een oud geheim, geschreven in voor iedereen begrijpelijke taal. 148 blz € 1,–

Samen rond het hart van de kerk, J. Bots. Dit boekje, geschreven voor de leden van de Gemeenschap voor Aanbidding rond de priorij Nazareth in Tegelen, beschrijft de geloofsbeleving van mensen van deze tijd; hoe gelovige mensen met hun noden van elke dag bij het heilig Sacrament terecht kunnen. Een feest van herkenning en ontroering. 80 blz. € 1,–

Onder de straalkracht van Gods liefde, een handreiking bij de eucharistische aanbidding, samenstelling J. Bots. Dit boekje wil ons helpen biddend bij het Sacrament aanwezig
te zijn, door te dringen tot in het eucharistische Hart van Jezus. Het bevat overwegingen, eucharistische wonderen, liederen en gebeden. Een sierlijke gebonden boekje, briefkaart-formaat, gekleurde illustraties, 287 blz. € 6,50
Het sacrament van de biecht, P. Penning de Vries. Een hulp bij het biechten; haakt in op wat paus Johannes Paulus II in zijn eerste encycliek ‘het bijzonder recht’ van iedere mens noemt, een recht waarvoor de kerk zal blijven opkomen. 2e druk, 122 blz. € 1,50

‘Uw zonden zijn u vergeven, J. Bots. Uitleg bij de biecht. Is biechten nodig? Wat moet je biechten? Waarom biechten bij een priester? Vragen en antwoorden uit de praktijk. 112 blz. € 2,25

3. Het christelijk handelen

Gewetensvorming, P. Penning de Vries. Bundeling van artikelen uit het tijdschrift Eucharistie en Geestelijk Leven. Reacties van lezers: ‘Uit het leven gegrepen’; ‘het is altijd zo concreet’; ‘moeilijke vragen krijgen een onverwacht antwoord’; ‘wat een verademing in deze verwarde tijd! 106 blz . € 2,25
De kleine weg van het evangelie … aan de hand van Teresia, J. Bots. Teresia leert ons altijd te leven onder Jezus’ liefdevolle blik, alles wat we doen en lijden wordt zo een intieme ontmoeting met Hem. Een sierlijk gebonden boekje, 224 blz. € 5,60
De Tien Geboden, wegwijzers van een bevrijdende God voor mensen van nu, J. Bots. Hoe het geloof is begonnen en gegroeid in het leven van gewone mensen. De oorsprong: Gods verbond met zijn volk; nog steeds actueel. 204 blz. € 2,25
Op het kompas van het geweten, samenstelling J. Bots. Een boek dat gegroeid is uit de praktijk van gewetensbegeleiding. De verschillende schrijvers (P. Penning de Vries, Chr. van Buijtenen, G. Wilkens en J. Auping) bezien ieder vanuit hun eigen discipline (spiritualiteit, sociale psychologie, geschiedenis, enz.) Ignatius van Loyola, geïnspireerd door diens Geestelijke Oefeningen. 608 blz. gebonden, € 9,–

Spiritueel leven in de wereld van vandaag … in het voetspoor van Ignatius van Loyola, samenstelling J. Bots. Ignatius heeft de weg getoond om God in alles en in alles God te vinden. Dit betekent dat wij ons leven geheel door onze Godservaring laten bepalen. De beweging van de heilige Geest wordt de norm voor ons handelen. Daarvoor moeten wij leren de verschillende geesten die ons bewegen, te onderscheiden. Dit wordt uitgelegd aan de hand van Ignatius’ eigen ervaringen. Een sierlijk, gebonden boekje met gekleurde illustraties, 278 blz. € 5,60

Verzoening, Gave en Opgave, een handreiking voor geestelijke vernieuwing, samenstelling J. Bots. De verzoening door Christus is de gave van God aan zijn kerk. Aan ons de opgave deze gave te ontvangen en door te geven. Er wordt aandacht besteed aan gewetens-onderzoek, gebed, meditatie. Sierlijk gebonden, briefkaartformaat, € 6,80

De weg van de hoop, een blijde boodschap uit de gevangenis.Franciscus Xaverius Nguyen Van Thuan, aartsbisschop van Saigon, schreef dit boekje in gevangenschap. Alles moest hij uit handen geven en alleen op God vertrouwen. Om in contact te blijven met de gelovigen in zijn bisdom schreef hij in het geheim deze ‘duizend-en-één’ vaderlijke raadgevingen. Sierlijk gebonden, briefkaartformaat. 287 blz. € 7,–

4. Het gebed

Mij geschiede naar uw Woord, Meditaties bij de zondagsevangelies van de jaren A, B en C (in één band), J. Bots. Alle meditaties worden voorafgegaan door gebedsaanwijzingen die helpen om niet slechts te lezen, maar werkelijk biddend te overwegen. Wie deze aanwijzingen opvolgt, zal het bidden ervaren als een thuiskomen bij zichzelf en bij God, een harmonie tussen de eigen zielegrond en God, de Grond van ons bestaan. Dat is de juiste golflengte om het woord van de Heilige Schrift te ontvangen. Tweede herziene druk, met prachtige, gekleurde afbeeldingen van het werk van Fra Angelico, 935 blz. € 22,50
Van Hart tot hart, P. Penning de Vries (ingeleid en verzameld door J. Bots). 217 zondagspreken en voorbereidende inleidingen voor de jaren A, B en C vanuit en voor studie, overweging en begeleidings-werk. Pater Penning de Vries heeft ieder woord van het evangelie om- en omgekeerd, geproefd, getoetst en doorbeden. Met gekleurde illustraties, gebonden, 719 blz. € 6,50(Zie in de bestellijst ook het aanbod op cassette van zijn inleidingen voor retraites!)

Van dag tot dag aan de tafel van Gods woord, P. Penning de Vries en J. Bots. Een preek bij het evangelie van elke dag. Deel I: van advent tot pinksteren, met gekleurde illustraties, gebonden,€ 6,50. Deel II: van pinksteren tot advent, idem, € 6,50.

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U! Gebeden bij advent, kerstmis, 40-dagentijd, enz., verzameld door Zr M. Geertruid van der Vorst, sierlijk gebonden, € 5,50