De Petrus Canisiusstichting is een erkende ANBI instelling

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

NAAM: Stichting Sint Petrus Canisiusstichting
FISCAAL NUMMER: (RSIN)

810039308

CONTACT GEGEVENS

Zie onder Home en Over Ons

BESTUURS-SAMENSTELLING:

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden.
Het aantal leden wordt door het bestuur bepaald.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter: de heer P.G.M. Klaver:

Secretaris/Penningmeester: mevrouw G.J.H.H Sijbers:

Bestuurslid: pater Dr. J.P.M. Bots SJ

BELONINGSBELEID

De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van een functie in het bestuur. Uitsluitend door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De stichting heeft verder geen betaalde werknemers in dienst.

DOELOMSCHRIJVING

Het doel van de stichting is de bevordering van katholieke publiciteit in de meest uitgebreide zin des woords, waarbij de stichting aangemerkt dient te woorden als een religieuze congregatie. In concreto betekent dit, dat de stichting gelovigen en ongelovigen confronteert met uitspraken waarin God zelf zich openbaart.

BELEIDSPLAN/ACTIVITEITEN:

Zie onder – Over Ons –

ACTIVITEITENVERSLAG:

Een verslag van de deelname aan de activiteiten vindt u in het activiteitenverslag: Publiceren van boeken, openen van Apps, het woord van God: LuistertnaarHem.nl zowel in het Nederlands als in het Duits. En zo mogelijk in andere talen van de wereld (Engels, Spaans, Russisch)

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Balans en resultaat 2022 1.0 ANBI