OUDE PAASPREFATIE

De zolang verwachte dag is eindelijk aangebroken en het licht verlicht de zo zeer verlangde nacht. Wat is er groter en schoner dan de nacht te vieren van de herrezen Heer? Hij heeft de poorten van de hel verbroken, Hij heeft de glorievolle overwin­ning van de Opstanding behaald, Hij heeft de mens opge-heven, door de afgunst van de vijand omver te werpen, Hij heeft hem opgestuwd tot aan de verwonderd staande sterren.

O geheimzinnige en aanbiddelijke ruil van deze gezegende nacht. O altijd kostelijke gunsten, verleend aan de heilige moeder de Kerk! Zijn verlangen is niet dat er verloren gaan; Hij zoekt slechts te redden.

Maria heeft getrild van vreugde om wille van haar Zoon; de Kerk op haar beurt beeft bij de geboorte van haar kinderen. De Bron des heils, die is ontsprongen aan de zijde van de Heer, heeft de massa der zonden meegesleurd, opdat zij die worden geboren voor het eeuwige leven, op de altaren een levend brood kunnen ontvangen.

Paasnacht Sacramentarium Gelasianum

 


Het kruis is beeld
van wat kwaad aanricht

Het kruis is beeld
van wat liefde opbrengt.

Het kruis is beeld van gebed,
van lijden
dat tot gebed geworden is.
P. Penning de Vries SJ (1928-1995)PAASHYMNE
Aan 't geofferd Paaslam
 
HYMNEN VOOR DE PAASTIJD

De dag rijst rood in het verschiet,
de hemel zingt het hoogste lied,
de aarde juicht uit alle macht,
de hel barst los in jammerklacht.

Omdat de Koning komt en stoot
de deuren open van de dood,
bevrijdend uit de lange nacht
het volk dat in het duister wacht.

Die lag besloten met een steen,
een wacht soldaten eromheen,
stijgt uit het graf en triomfeert
in al zijn pracht. De Heer regeert.

Nu zijn de tranen en de pijn voorbij.
De dood zal niet meer zijn.
Een stralende engel kondigt aan:
De Heer is waarlijk opgestaan.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die van de dood verrezen zijt,
met Vader en met Geest te zaam
zij eeuwig lof uw grote naam.
Vert.: P. Penning de Vries SJ